Svet-Stranek.cz
vikingové, runy, boj
KNARR.cz

Anglo-Saská runová báseň:vikingové, runy, boj

Anglo-Saská runová báseň


Tato báseň popisuje 29 runový anglo-saský futhark, který se používal přibližně v období 6-10 stol. n.l. Záznam básně samotné pochází z 11 stol. Pro srovnání uvádím také verzi v současné angličtině (zdroj: http://www.ragweedforge.com/). Překlad do češtiny je můj vlastní.


      
obrazový kámen se zvířecími a magickými / ochrannými motivy z Gotlandu
Historiska museet, Stockholm

Skladba

Anglo-saský futhark má dle dochované básně 29 run. Později však došlo ke zvýšení počtu run až na 33. V obrázku níže je znázorněna původní 29 runová verze. Pro lepší možnost srovnání s dalšími futharky jsou skupiny run uváděny obdobně jako v případě staršího (germánského) futharku ve skupinách začínající známými znaky původních aett (zde tedy runami Feoh, Haegl, Tyr). Poslední skupina představuje "nové" runy.

1. řádek (feoh, ur, thorn, os, rad, cen, giefu, pynn)
2. řádek (haegl, nyd, is, jear, eeoh, perth, eolxecg, sigel)
3. řádek (tyr, beorc, eoh, man, lagu, ing, oedel, dag)
4. řádek (ae, aesc, yr, iar, ear)
Verše jednotlivých run - s českým překladem-------------------------------------------------
1. řádek

1. FEOH "F"
význam: majetek

Wealth is a comfort to all men;
           yet must every man bestow it freely,
           if he wish to gain honour in the sight of the Lord.
Majetek (bohatství) je potěchou všem lidem,
           ale i tak je musí každý dávat (rozdávat) svobodně (sám od sebe),
           pokud si přeje získat čest v pohledu našeho Pána
 

2. UR "U"
význam: dobytek, tur


The aurochs is proud and has great horns;

it is a very savage beast and fights with its horns;
a great ranger of the moors, it is a creature of mettle.

Divoký tur je pyšný a má velké rohy,

            je to divá šelma a bojuje svými rohy

            a velký tulák po bažinách, je to bytost odvahy

 

3. THORN "TH"
význam: trn


The thorn is exceedingly sharp,

an evil thing for any knight totouch,
uncommonly severe on all who sit among them.

Trn je nesmírně ostrý,

            ďábelská věc pro každého rytíře na dotyk,

            velmi krutý k těm, kdo mezi nimi sedí

 

4. OS "O"
význam: ústa


The mouth is the source of all language,

a pillar of wisdom and a comfort to wise men,
a blessing and a joy to every knight.

Ústa jsou zdrojem všech jazyků,

            pilíř moudrosti a komfort moudrých,

            požehnání a radost každému rytíři

 

5. RAD "R"
význam: jízda


Riding seems easy to every warrior while he is indoors

and very courageous to him who traverses the high-roads
on the back of a stout horse.

Jízda (na koni) se zdá snadná každému válečníku

            zatímco je uvnitř (doma)

            a velmi odvážná tomu, kdo překonává vysoké cesty

            na zádech silného koně

 

6. CEN "C"
význam: pochodeň


The torch is known to every living man by its pale, bright flame;

it always burns where princes sit within.

Pochodeň je známá každému živému člověku svým bledým,

            jasným plamenem,

            vždy hoří tam, kde princové sedávají

 

7. GIEFU "G"
význam: dar, velkomyslnost


Generosity brings credit and honour, which support one'sdignity;

it furnishes help and subsistence
to all broken men who are devoid of aught else.

Velkomyslnost přináší důvěryhodnost a čest, což podporuje

            každého důstojnost,

            poskytuje pomoc a živobytí

            všem zlomeným lidem, kteří jsou zbaveni

            všeho ostatního (chudým)

 

8. PYNN "P"
význam: radost, blaženost


Bliss he enjoys who knows not suffering, sorrow nor anxiety,

and has prosperity and happiness and a good enough house.

Blaženosti se těší ten, kdo netrpí zármutkem ani strachem (obavami)

            a prosperuje a má štěstí a dostatečně dobrý dům


-------------------------------------------------
2. řádek

 

9. HAEGL "H"
význam: kroupa


Hail is the whitest of grain;

it is whirled from the vault of heaven
and is tossed about by gusts of wind
and then it melts into water.

Kroupa je nejbělejší ze zrn,

            zvířená z klenby nebes,

            zmítaná poryvy větru

            a pak roztaje (stane se vodou)

 

10. NYD "N"
význam: potřeba, obtíže, trápení


Trouble is oppressive to the heart;

yet often it proves a source of help and salvation
to the children of men, to everyone who heeds it betimes.

Trápení (potíže) je útlakem srdci,

            ale sestává také zdrojem pomoci a spásy,

            dětem lidí a každému, kdo je podstupuje čas od času

 

11. IS "I"
význam: led


Ice is very cold and immeasurably slippery;

it glistens as clear as glass and most like to gems;
it is a floor wrought by the frost, fair to look upon.

Led je velmi chladný a nezměrně kluzký,

            blyští se jak sklo a jako většina drahokamů,

            je to podlaha opracovaná mrazem, krásná na pohled

 

12. JEAR "J"
význam: rok, léto


Summer is a joy to men, when God, the holy King of Heaven,

suffers the earth to bring forth shining fruits
for rich and poor alike.

Léto je radost pro lidi, když Bůh, svatý král nebes,

            trpí na zemi, aby vydala (přinesla) zářící ovoce

            pro bohaté stejně jako pro chudé

 

13. EEOH "EO"
význam: tis


The yew is a tree with rough bark,

hard and fast in the earth,supported by its roots,
a guardian of flame and a joy upon an estate.

Tis je strom s drsnou kůrou,

            tuhý a pevný v zemi, podporován svými kořeny,

            strážce plamene a radost pro stavení (statek, domov)

 

14. PERTH "P"
význam: hra


Peorth is a source of recreation and amusement to the great,

where warriors sit blithely together in the banqueting-hall.

Peorth (tafl, šachy?) je zdrojem rekreace a zábavy pro Velké,

            kde válečníci sedí bezstarostně pospolu na hostině

 

15. EOLXECG "X"
význam: los, ostřice


The Eolh-sedge is mostly to be found in a marsh;

it grows in the water and makes aghastly wound,
covering with blood every warrior who touches it.

Ostřice se nejčastěji nachází v marších,

roste ve vodě a způsobuje ošklivé rány,

pokryje krví každého válečníka, který se jí dotkne

 

16. SIGEL "S"
význam: slunce


The sun is ever a joy in the hopes of seafarers

when they journey away over the fishes' bath,
until the courser of the deep bears them to land.

Slunce je vždy radost v nadějích mořeplavců,

            když cestují pryč přes rybí koupel (moře),

            dokud je oř hlubin (loď) nepřinese k zemi


-------------------------------------------------
3. řádek

 

17. TYR "T"
význam: Tyr


Tiw is a guiding star; well does it keep faith with princes;

it is ever on its course over the mists of night and never fails.

Tyr je vedoucí (navigační) hvězda (polárka), co dobře drží naději s princi,

            je vždy na svém místě nad mlhami nocí a nikdy nezklame

 

18. BEORC "B"
význam: bříza, topol


The poplar bears no fruit; yet without seed it brings forth suckers,

for it is generated from its leaves.
Splendid are its branches and gloriously adorned
its lofty crown which reaches to the skies.

Topol nedává žádné ovoce, ale bez semen dává výhonky (nové stromy),

            neboť vzniká ze svých listů,

            překrásné jsou jeho větve a slavnostně zdobená

            jeho vzdušná koruna, co k nebi sahá

 

19. EOH "E"
význam: kůň


The horse is a joy to princes in the presence of warriors.

A steed in the pride of its hoofs,
when rich men on horseback bandy words about it;
and it is ever a source of comfort to the restless.

Kůň je radostí pro prince v přítomnosti válečníků,

            kůň v pýše svých kopyt,

            když bohatí na jejich zádech o nich hovoří

            a je vždy zdrojem útěchy pro neklidné

 

20. MAN "M"
význam: člověk


The joyous man is dear to his kinsmen;

yet every man is doomed to fail his fellow,
since the Lord by his decree will commit the vile carrion to the earth.

Veselý člověk je drahý svému rodu,

            ale každý je odsouzen zklamat svého druha (své blízké),

protože Pán svým výnosem (rozhodnutím) odsoudil (tu) ničemnou mršinu (člověka?) k zemi (k pozemskému údělu?)

 

21. LAGU "L"
význam: jezero, oceán


The ocean seems interminable to men,

if they venture on the rolling bark
and the waves of the sea terrify them
and the courser of the deep heed not its bridle.

Oceán se zdá lidem nekonečný,

            když se plaví na rozkymácených kůrách (bárkách? ledu?),

            a když je mořské vlny děsí

            a když mořský kůň (loď) neposlouchá svou uzdu (kormidlo)

 

22. ING "NG"
význam: Ing (Frey?)


Ing was first seen by men among the East-Danes,

till, followed by his chariot,
he departed eastwards over the waves.
So the Heardingas named the hero.

Ing byl poprvé viděn lidmi mezi východními dány,

            dokud, následován svým vozem,

            neodjel na východ přes vlny.

            Tak Heardingas nazval hrdinu

 

23. OEDEL "OE"
význam: statek, stavení


An estate is very dear to every man,

if he can enjoy there in hishouse
whatever is right and proper in constant prosperity.

Stavení (statek) je velmi drahý každému,

            když si může užívat (uvnitř)

            čehokoli, co je dobré a správné, v neustálém blahobytu

 

24. DAG "D"
význam: den


Day, the glorious light of the Creator, is sent by the Lord;

it is beloved of men, a source of hope and happiness to rich and poor,
and of service to all.

Den, to slavné světlo Stvořitele, je seslán Pánem,

            je milován lidmi, zdroj naděje a štěstí pro bohaté i chudé,

            a je k službám pro všechny

 

-------------------------------------------------
4. řádek

25. AE "A"
význam: dub


The oak fattens the flesh of pigs for the children of men.

Often it traverses the gannet's bath,
and the ocean proves whether the oak keeps faith
in honourable fashion.

Dub způsobuje, že prasata tloustnou pro děti lidí (bukvice-krmivo),

            často překonává lakomcovu koupel

a oceán prokáže, zda dub udrží naději

se ctí (= zda se dubová loď nepotopí)

 

26. AESC "AE"
význam: jasan


The ash is exceedingly high and precious to men.

With its sturdy trunk it offers a stubborn resistance,
though attacked by many a man.

 Jasan je nesmírně vysoký a vzácný pro lidi,

            se svým pevným kmenem nabízí neústupnou odolnost

            ačkoli mnoho lidí na něj útočí

 

27. YR "Y"
význam: luk


Yr is a source of joy and honour to every prince and knight;

it looks well on a horse and is a reliable equipment for a journey.

Luk je zdroj radosti a cti pro každého prince a rytíře,

            vypadá dobře na koni a je spolehlivým vybavením na cestu

 

28. IAR "IA"
význam: had, vodní/mořský had, úhoř?


Iar is a river fish and yet it always feeds on land;

it has a fair abode encompassed by water, where it lives in happiness.

(eel-úhoř?, vodní had?) je říční ryba, ale i tak se krmí na zemi,

            má krásný příbytek obklopený vodou, kde šťastně žije

 

29. EAR "EA"

význam: země, hrob


The grave is horrible to every knight,

when the corpse quickly begins to cool
and is laid in the bosom of the dark earth.
Prosperity declines, happiness passes away
and covenants are broken.

návštěvníků stránky
celkem139 612
tento týden756
dnes83