Svet-Stranek.cz
vikingové, runy, boj
KNARR.cz

Starší Futhark:vikingové, runy, boj

Starší Futhark


Úvod


Tato nejstarší známá runová abeceda (futhark) byla rekonstruována pomocí několika způsobů:

Díky mnoha dochovaným kompletním zápisům bylo známo všech 24 run. Dále byly pomocí kombinace později zapsaných runovými básněmi (ANGLO-SASKÁ, NORSKÁ a ISLANDSKÁ) a etymologie rekonstruovány názvy jednotlivých run a jejich zvuková podoba.


runový kámen s nápisem ve starším futharku
Historiska museet, Stockholm


Při určení (nebo spíše odhadu) významu jednotlivých run se opět vychází primárně z pozdějších runových básní - jakkoli zkreslené mohou být díky odstupu několika staletí mezi jejich zápisem a reálným používáním staršího futharku.
 
Skladba

V původním 24 starším futharku obvykle dělíme runy do tří skupin (rodin) - AETTIR (každá má po osmi runách, dle první runy ve skupině) takto:


FREY aett     (fehu, uruz, thurisaz, ansuz, raido, kenaz, gebo, wunjo)
HAGAL aett (hagalaz, nauthiz, isa, jera, eiwaz, pertho, algiz, sowulo)
TYR aett       (teiwaz, berkana, ehwaz, mannaz, laguz, inguz, dagaz, othila)Tento futhark také dovoluje aplikovat přinejmenším některé numerologické postupy a úvahy:

- 24 run poměrně  pěkně souhlasí s 24 hodinovým dnem

- 24 run lze použít úspěšně i pro celý roční cyklus - 1 runa pak odpovídá 14 dnům (neboli polovici měsíce)

- schopnost rozdělit tento futhark na tři stejně velké části, potvrzuje posvátné číslo 3 (posvátná trojka je vlastní všem původním indo-evropským náboženstvím)

- počet run v jedné aett / osmici odráží úctu k číslu 8 -  8 směrů kompasu, 8 nohý Odinův kůň Sleipnir


dochovaný kámen s kompletním zachycením staršího futharku
Historiska museet, Stockholm

Významy jednotlivých run

-------------------------------------------------
FREY aett
FEHU "F"

Význam: dobytek;
- bohatství, peníze, prosperita, štědrost, potěcha ze sdílení
- chudoba, nouze, zdroj závisti, svár

ÚRUZ
 "U"

Význam: tur;

- fyzická síla, vytrvalost, odvaha, volnost, mužná síla
- slabost, zbabělost, neprůbojnost

THURISAZ
"Th"

Význam: trn / Thor / Thurisaz (ledový démon);
- mocná energie, síla ničit i budovat, léčení, laskavost
- krutost, neštěstí, záhuba, zranění - neštěstí nechodí nikdy samo

ANSUZ
"A"

Význam: Ás / bůh / Odin / ústa / komunikace;
- moudrost, rozum, požehnání, věštění, porozumění , cíl
- hloupost, smůla, bezradnost, zmatení, pomluvy, nechápavost

RAIDO
"R"

Význam: cesta / jízda;

- cesta, pohyb, cestování, poslání, směr
- strnulost, bloudění, námaha pro koně - každá mince má dvě strany

KÉNAZ
"K"

Význam: pochodeň / oheň / vřed;

- světlo, vidět, osvícení, nápad, zdraví
- tma, neschopnost vidět, bolavé místo, problém, smrt

GEBÓ
"G"

Význam: dar;

- přátelství, pouta, závazek, čest, velkomyslnost, důstojnost, pomoc
- nenávist, nepřátelství, sobectví, prokletí, ubohost, zpřetrhání pout

WUNJÓ
"V,W"

Význam: radost;

- štěstí, radost, blaženost, prosperita, úspěch
- utrpení, zármutek, obavy, smutek, strach

-------------------------------------------------
HAGAL aett
HAGALAZ"H"

Význam: kroupa;

- náhlá změna, obrat, nečekaná situace
- problém, nepříjemnost, plískanice

NAUTHIZ
"N"

Význam: potřeba, obtíže;

- potřeba něco zvládnout, koncentrace
- těžkosti, protivenství, problémy, nátlak

ÍSA
"I,Y"

Význam: led;

- chlad, zima, průzračnost, pravda, realita
- zdání, klam, přetvářka, šalba vedoucí ke skáze

JÉRA
"J"

Význam: dobrý rok / úroda / sklizeň;

- úroda, plodnost země, úspěch, hojnost, dostatek, odměna
- neúspěch, nedostatek, prohra, špatné výsledky

EIWAZ
"Z"

Význam: tis;

- strážce, nápad, využití, uplatnění
-
smrt, odchod do Valhally, nevyužitý potenciál, špatné uplatnění

PERTH
"P"

Význam: hra / hrušeň;

- kostky, schopnost ovládat osud, hostina, odpočinek, relaxace, pospolitost
-únava, vyčerpání, špatná hra, být ve vleku událostí

ALGIZ
"X"

Význam: jelen / sob / ostřice / dvojčata - alkové;

- ochrana před zraněním, léčení, hojení
- zranění, následky, stigmata

SÓWULÓ
"S"

Význam: slunce;

- naděje, prohlédnutí, návrat, vítězství, síla k útoku
- beznaděj, prohra, ztráta

-------------------------------------------------
TYR aett

TEIWAZ"T"

Význam: Tyr / kompas;

- směr, cíl, vůle, spravedlnost, čest, přísaha, řád, válka, vůle, moc, odpovědnost, spolehlivost
- ztráta směru, bloudění, věrolomnost, podvod, chaos, zrada, nespolehlivost, křivopřísežnictví

BERKANA
"B"

Význam: bříza;

- čerstvá síla, zdravý a přirozený vývoj, rozvoj, obnova, mládí
- úbytek sil, špatný vývoj, stáří, degenerace

EHWAZ
"E"

Význam: kůň;

- vzájemný prospěch, útěcha, přátelství, příjemný klid
- jednostranný prospěch, parazitování, nepokoj, neklid

MANNAZ
"M"

Význam: člověk / pomíjivost;

- lidství, pokora, skromnost, potěcha ze života
- neskromnost, pomíjivost, smrt, zmar

LAGUZ
"L"

Význam: voda / jezero / vodopád;

- klid, sebeovládání, pevné já navzdory okolí, stát si za svým
- chaos, proměnlivost, proud událostí, neovladatelnost, nestálost

INGUZ
"Ng"

Význam: Ing / Frey;

- plodnost, dítě, domov, rodina
- neplodnost, nenaplněný domov

DAGAZ
"D"

Význam: den;

- den, naděje, štěstí, teplo, světlo, růst, den pro všechny
- noc, beznaděj, neštěstí, zima, tma


ÓTHILA
"O"

Význam: dědictví / statek / domov;

- původ, domov, kořeny, konat dobré a správné věci, země předků, odkaz, dědictví, síla rodu

- ztráta vlastního já, jít proti sobě, vykořenění, vyhnanství, spálení mostůnávštěvníků stránky
celkem139 612
tento týden756
dnes83