Svet-Stranek.cz
vikingové, runy, boj
KNARR.cz

Runatál:vikingové, runy, boj

Runatál

Úvod

Tato báseň (Runatál) je obsažena ve známé sbírce Výroky Vysokého. Dle legendy jsou to ponaučení, rady a zkušenosti pronesené samotným Odinem. Runatál je poslední část Výroků, která popisuje způsob získání run a jejich správné magické užívání a moc, kterou runy mají.

Popis toho, jak Odin získal runy, jak se nimi má nakládat a jak je používat je popsán v odstavcích 138-145, poté následuje 18 kouzel Runatálu (kouzelných písní) a po nich závěrečné shrnutí, povzbuzení ve studiu magie a poděkování  v odstavcích 164-166.

Pro srovnání uvádím také verzi v současné angličtině (zdroj: http://www.beyondweird.com/high-one.html). Překlad do češtiny je můj vlastní.

obrazový runový kámen se zvířecími motivy

- je provedená barevná rekonstrukce původního vzhledu

- v minulosti byly  kameny velmi výrazné a sdělení snadno čitelná
Historiska museet, Stockholm


Verše Runatálu


138.

I know that I hung upon a windy tree
for nine whole nights,

wounded with a spear
and given to Othinn, myself to myself for me;
on that tree I knew nothing
of what kind of roots it came from.

 

Zraněn jsem visel na větrem zmítaném stromu,

po devět celých nocí,

proklát oštěpem v oběť Odinovi,

nabídnut sám sobě,

ani já na tomto stromě nevím

jaké jsou a odkud pochází jeho kořeny

 

139.

They cheered me with a loaf
and not with any horn,
I investigated down below,
I took up the runes,
screaming I took them,
and I fell back from there.

 

Nevítali mě chlebem,

ani picím rohem (medovinu)

shlédl jsem dolů

sebral jsem runy

s hlasitým křikem

jsem dolů spadl.

 

140.

I took nine mighty spells
from the famous son
of Bolthorr, the father of Bestla,
and I got a drink
of the precious mead,
poured from Othrerir.

 

Devět mocných kouzel jsem si vzal

od slavného syna Bolthora, otce Bestly,

dostal jsem pití vzácnou medovinu,

nalitou Odrerirem

 

141.

Then I began to be
fruitful and wise,
to grow and to flourish;
speech fetched my speech for speech,
action fetched my action for action.

 

Stal jsem se plodným a moudrým,

řeč za řečí vedla k další,

čin po činu vedl dál.

 

142.

You can find runes
and meaning staves,
very mighty staves,
very strong staves,
which a mighty sage coloured
and mighty powers made,
and Hroptr of the gods carved.

 

Nalezneš runy a čitelné pruty,

silné pruty, statné pruty,

pruty, jež moudrý (Bolthor) barvil,

a stvořené mocnými silami,

co vytesal bůh Hroptr,

 

143.

Othinn among the gods,
Dainn for the elves
and Dvalinn for the dwarves,
Asvithr for the giants
-- I myself carved some.

 

Mezi bohy Odin, pro elfy Dainem,

Dvalinem také pro trpaslíky,

Asvidem pro nenávistné obry

A některé jsem vyryl já:

 

144.

Do you know how you must cut [them]?
Do you know how you must interpret?
Do you know how you must colour?
Do you know how you must try?
Do you know how you must invoke?
Do you know how you must sacrifice?
Do you know how you must send?
Do you know how you must kill?

 

Vědět jak je tesat, vědět jak je číst,

Vědět jak je barvit, vědět jak je ověřit,

Vědět jak je vyvolat, vědět jak dát oběť

Vědět jak je vyslat, vědět jak je ukončit

 

145.

It is better that it be not invoked
than over-sacrificed,
the gift is always for the repayment,
it is better that it be not sent
than over-immolated.
So Thundr carved
before the history of the peoples,
when he rose up
and when he came back.

 

Je lepší je (runy) nevyvolávat než příliš (jim?) obětovat,

dar si žádá splacení (půjčka za oplátku)

lépe je (runy) nevysílat než obětovat příliš mnoho,

tak Thund vyryl, předtím než člověk byl stvořen,

když vstal a když se vrátil.

 

I.

I know the songs
that no ruler's wife knows,
nor anyone's son:
the first is called "Help",
and it will help you
with disputes and griefs
and absolutely all sorrows.

 

Znám píseň,

kterou nezná žádná žena vladaře,

ani ničí syn

první se jmenuje „Pomoc“

a vždy ti pomůže

s hádkami a trápením

a se vším zármutkem.

 

II:

I know a second

which the sons of men need,

those who want to live as physicians.

 

Znám druhou,

kterou potřebují synové člověka,

kteří chtějí žít jako (být) lékaři

 

III.

I know the third:

if great need befalls me

for a fetter for my enemy,

I can blunt the edges of my enemies,

that weapons and staves do not bite for them.

 

Znám třetí,

když na mě padne velká potřeba (nouze)

spoutat své nepřátele

mohu ztupit jejich ostří

tak, že jejich zbraně ani hůlky (s vyrytými runami?)

pro ně nebudou kousat (neuškodí)

 

IV.

I know the fourth:

if men put

fetters on my limbs,

I sing so that I can go:

fetter springs from my feet

and bond from my hands. 

 

Znám čtvrtou,

pokud mi lidé spoutají údy

zazpívám a tak mohu jít (uniknout),

pouta spadnou z mých nohou

a z rukou.

 

V.

I know the fifth:
if I see a spear, shot in malice

to fly into a host,

it does not fly so strongly

that I cannot stop it,

if I catch sight of it.

 

Znám pátou,

když uvidím oštěp hozený se zlou vůlí po hostu,

nepoletí tak silně,

abych ho nebyl schopen zastavit,

pokud ho (oštěp) uvidím.

 

VI.

I know the sixth:

if a warrior wounds me

with the root of a strong tree

and calls forth hatreds from me,

then the harms eat the man and not me.

 

Znám šestou

Pokud mne válečník zraní

Kořenem silného stromu (šípem?)

A povolá ze mne nenávisti

Pak škoda pohltí toho muže a ne mne

 

VII.

I know the seventh:

if I see a high hall

to burn around my table-companions,

it does not burn so bright

that I cannot save it,

when I can sing the spell.

 

Znám sedmou,

pokud uvidím vznosnou halu,

hořet okolo svých spolustolovníků,

nebude hořet natolik,

abych je nemohl zachránit,

když zazpívám toto kouzlo.

 

VIII.

I know the eighth,

which is useful for all to take:

wherever hatred grows

among the sons of the prince,

I can quickly cure it.

 

Znám osmou,

která je užitečná každému,

kdekoli roste nenávist,

mezi syny prince,

mohu toto rychle napravit.

 

IX.

I know the ninth:

if I need to save my ship afloat

I can calm the wind

on the wave

and lull the whole sea to sleep.

 

Znám devátou,

pokud potřebuji ochránit

svou loď při plavbě,

mohu utišit vítr na vlnách

a ukolébat celé moře k spánku.

 

X.

I know the tenth:

if I see witches

playing in the air,

I can so arrange it

that they go astray

from their proper shapes

and proper thoughts.

 

Znám desátou

Pokud uvidím čarodějnice,

dovádějící ve vzduchu

mohu způsobit,

že ztratí své pravé podoby

a zapomenou své myšlenky.

 

XI.

I know the eleventh:
if I must lead old friends to battle,

I sing under the shields,

and they go victoriously:

safe to the battle,

safe from the battle,

they come safe from everywhere.

 

Znám jedenáctou,

Pokud budu muset vést

své staré přátele do bitvy,

zazpívám pod (za) štíty

a oni půjdou vítězně (zvítězí),

bezpečně do bitvy

chráněni před bitvou,

vrátí se bezpečně odevšad.

 

XII.

I know the twelfth:

if I see up in a tree

a hanged corpse swinging,

I carve and colour the runes

that the man moves

and speaks with me.

 

Znám dvanáctou,

pokud uvidím nahoře na stromě

houpajícího se oběšence,

vyryju a obarvím runy

a tak se (ten) člověk bude pohybovat (ožije)

a bude se mnou mluvit.

 

XIII.

I know the thirteenth:

if I will throw water

on a young warrior,

he cannot fall,

though he may come to battle

the man does not fall before swords.

 

Znám třináctou,

pokud poliju vodou mladého válečníka,

on nebude moci padnout,

i když bude moci jít do bitvy,

on nepadne pod meči.

 

XIV.

I know the fourteenth:

if I must reckon up

a troop before gods and men,

I know the details of all,

the Æsir and the Elves,

the unwise man knows that not at all.

 

Znám čtrnáctou,

když musím zvážit (spočítat)

vojsko před bohy a lidmi,

znám všechny podrobnosti

Ásové a elfové,

nemoudrý člověk toto neumí

 

XV.

I know the fifteenth,

which Thjothreyrir sang,

the dwarf, before the doors of Dellingr:

He sang the might of the gods,

the courage of the elves,

the understanding of Hroptatyr.

 

Znám patnáctou,

kterou Thjothreyrir zpíval,

trpaslík, před dveřmi Dellinga,

zpíval (o) moci bohů, odvaze elfů,

porozumění Hroptatyra

 

XVI.

I know the sixteenth:

if I wish to have all the heart and pleasure of a cunning girl,
I turn the feelings of the white-armed woman,
and I change the whole of her mind.

 

Znám šestnáctou,

pokud si přeji mít celé srdce a potěšení chytré dívky,

obrátím pocity ženy v bílém vyzbrojené

a změním celou její mysl.

 

XVII.

I know the seventeenth,

that the youthful maid  will never avoid me;

Loddfafnir, you will be lacking these charms for a long time,

though it be good for you if you get them,

useful if you take them,

needful if you receive them.

 

Znám sedmnáctou,

díky které se mi mladá panna (dívka) nikdy nevyhne,

Loddafni, ty budeš dlouho postrádat tato kouzla,

ačkoli by bylo pro tebe dobré, kdybys je měl,

užitečné pokud si je (kouzla) vezmeš,

Potřebné pokud je dostaneš.

 

XVIII.

I know the eighteenth,
which I never teach
to maid or man's wife,
-- everything is better

when one person understands it,

it belongs at the ending of spells --

to none but she alone

who is wrapped in my arm

or is my sister. 

 

Znám osmnáctou,

kterou nikdy neučím

dívku nebo nečí manželku

cokoliv je lepší,

když jí (píseň) jeden člověk rozumí (zná),

patří na konec kouzel

a k nikomu jinému než k té,

která je zavinuta v mých pažích

nebo je mou sestrou.

 

164.

To learn to sing them, Loddfafnir,
Will take you a long time,
Though helpful they are if you understand them,
Useful if you use them,
Needful if you need them.

 

Uč se je zpívat Loddáfni,

to zabere mnoho času

ačkoli pokud jim (písním) porozumíš, jsou užitečné,

užitečné pokud je používáš,

potřebné, když je potřebuješ.

 

165.

The Wise One has spoken words in the hall,
Needful for men to know,
Unneedful for trolls to know:

 

Moudrý (Odin?) pravil v hale,

(je) potřebné aby (je) lidé znali

Nepotřebné pro trolly aby je uměli.

 

166.

Hail to the speaker,
Hail to the knower,
Joy to him who has understood,
Delight to those who have listened.

 

Slává mluvčímu,

sláva tomu kdo zná,

radost tomu, kdo porozuměl,

potěšení těm, co naslouchali.


návštěvníků stránky
celkem139 612
tento týden756
dnes83